Probiotic India

Advisory Committee

  1. Dr. G. P. Talwar
  2. Dr. Rakesh Tuli
  3. Dr. V. Prakash
  4. Dr. B. Sivakumar
  5. Dr. C. S. Yajnik
  6. Dr. Rajesh Kapur
  7. Dr. Rama Chaudhary
  8. Dr. Bhuvaneshwari Shankar
  9. Dr. Anura V. Kurpad